Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+

Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 10 | november 2014

Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
 
  INFORMATIE VAN HET NATIONAAL AGENTSCHAP
 
 
  www.erasmusplus.nl
Op 10 november jl. is de vernieuwde Erasmus+ website gelanceerd. Deze website bevat Erasmus+ informatie voor alle onderwijssectoren en jeugd. Op deze website vindt u naast alle informatie die nodig is voor toegekende projecten Erasmus+ ook onder meer informatie voor het aanvragen van gesubsidieerde projecten in de centrale en decentrale acties, de beleidsrijke invulling met thema's die zowel op nationaal als Europees niveau van belang zijn voor onderwijs en jeugd, evenementen en nieuwsberichten. Lees meer >>
 
  Taken CINOP Erasmus+ voor de volwasseneneducatie
Sinds 1 januari 2014 voert CINOP Erasmus+ in Nederland ook het onderdeel volwasseneneducatie van subsidieprogramma Erasmus+ uit. Om deze sector verder te versterken zijn er een aantal Europese initiatieven waar CINOP Erasmus+ een rol in speelt. Allereerst heeft het ministerie ons per 1 november 2014 aangewezen als Nationaal Coördinator Adult Learning. In het kader van de Europese agenda voor Adult Learning zijn in alle lidstaten nationale coördinatoren aangewezen als aanspreekpunt voor deze agenda. We houden u op de hoogte van de activiteiten in het kader van dit nationaal coördinatorschap. Daarnaast is CINOP aangewezen als nationaal contactpunt voor EPALE.  
 
  EPALE: electronisch platform voor de volwasseneneducatie
EPALE is een online platform voor iedereen die beroepsmatig een rol speelt in de volwasseneneducatie in Europa. Het verbeteren van de kwaliteit en de reikwijdte van onderwijsmogelijkheden voor volwassenen staan hierbij centraal. Lees meer >>
 
  Verschuiving deadline KA2: strategische partnerschappen
De deadline voor het indienen van een projectvoorstel voor een Strategisch partnerschap is vervroegd naar 31 maart 2015. Kijk in het overzicht alle deadlines van de centrale en decentrale acties Erasmus+.
Lees meer >>
 
  Wedstrijd Mobility award voor studenten en professionals
De deadline is verstreken, het is dus niet meer mogelijk om mee te doen aan de wedstrijd voor het beste stageverslag/ervaringsverhaal. De jury is momenteel bezig met de beoordeling en zal de kandidaten selecteren. Vervolgens gaat er een online stemprocedure van start. De kandidaat met de meeste stemmen zal uiteindelijk de Leonardo da Vinci Mobility Award in ontvangst nemen.
 
  Partnersearch tool voor Sector Skills & Knowlegde Allianties
Een instrument voor het vinden van partners om een Sector Skills of een Knowledge alliantie op te zetten. Na registratie dient u eerst een profiel aan te maken waarna u op zoek kunt gaan naar potentiële partners. Lees meer >>
 
  9 tips voor een sterk strategisch partnerschap
Verbetering en innovatie van het onderwijs in de breedste zin van het woord, dat is het doel van het onderdeel 'strategische partnerschappen' in Key Action 2.  Lees meer >>
 
  Concept aanvraagformulieren Call 2015 beschikbaar
Op de website van de Europese Commissie zijn de concept aanvraagformulieren van Call 2015 KA1 en KA2 terug te vinden. U kunt de concept aanvraagformulier gebruiken bij de voorbereidingen voor uw Call 2015 aanvraag. Lees meer >>
 
  Flyer over de mogelijkheden voor studenten en professionals in het mbo
Informatie voor studenten en professionals in het mbo voor Europese mobiliteit en strategische samenwerkingsprojecten. Lees meer >>
 
  Flyer over de mogelijkheden van professionals in de volwasseneneducatie 
Informatie voor professionals in de volwasseneneducatie voor Europese mobiliteit en strategische samenwerkingsprojecten. Lees meer >>
 
  Wijziging begrip volwasseneneducatie in de programmagids Call 2015
Onder volwasseneneducatie wordt verstaan alle vormen van niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie van formele, niet-formele en informele aard. Dit wil zeggen dat CVET (continuous vocational training) nu onder VET (vocational education and training) valt. 
 
  Werving mbo-studenten voor een buitenlandstage gestart
Op scholen worden informatiemarkten over internationale mogelijkheden voor studenten georganiseerd. Met folders worden deze activiteiten ondersteund. Ook ambassadeurs worden ingezet om twijfelaars over de streep te trekken.  Lees meer >>
 
 
  EVENEMENTEN                                       
 
  Agenda                                    
 
  Information Day Sector Skills & Knowlegde Alliances
12 november 2014 - Brussel (BE)
De Europese Commissie organiseert een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor
"Knowledge Alliances" and "Sector Skills Alliances". Sprekers geven advies over de aanpak van het schrijven van een projectvoorstel en de financiele aspecten in deze. Deze bijeenkomst is online te volgen in de talen Engels, Frans en Duits. Lees meer >>
 
  Terugblik                                     
 
  Startbijeenkomst voor toegekende KA1-projecten Erasmus+ Call 2014
4 november 2014 - Ede
Deze bijeenkomst stond in het teken van de toegekende mobiliteitsprojecten KA1. Met projectleiders / coördinatoren van deze projecten werd onder meer gekeken naar wat de verwachtingen zijn om hun projecten tot een succes te maken. Ook het werken met de Mobility Tool was onderdeel van het programma. Lees meer >>
 
  Seminar 'Building European VET - time to move on'
 29-30 oktober 2014 - Thessaloniki (GR)
Centraal in de conferentie stond het vertalen van Brugge en Kopenhagen communiqués naar acties en resultaten voor het Europese beroepsonderwijs. Het doel was om de maat te nemen van wat door de Europese Commissie, Cedefop en lidstaten is gedaan tussen 2012 en 2014 op de Short Term Deliverables, genoemd in de communiqués. Daarnaast is naar de toekomst gekeken: welke prioriteiten moeten er voor 2015-2017 worden gesteld. Maarten Ooms van het NA Erasmus+ mbo-ve nam deel aan deze conferentie.  Lees meer >>
 
  Startbijeenkomst KA2-projecten Erasmus+ Call 2014
29 oktober 2014 - Utrecht
Deze bijeenkomst stond in het teken van de toegekende projecten KA2. Met projectleiders / coördinatoren van deze projecten werd onder meer gekeken naar wat de verwachtingen zijn om hun projecten tot een succes te maken. Ook het werken met de Mobility Tool was onderdeel van het programma. Lees meer >>
 
  Voorlichtingsbijeenkomst Call 2015
27 oktober 2014 - Utrecht
Naast informatie over de inhoud en de aanvraagprocedures van de verschillende subsidie-mogelijkheden en actielijnen van Erasmus+ Call 2015 werden ook verschillende thematische workshops georganiseerd. Lees meer >>
 
 
  PLATFORM VOOR PROJECTEN
 
 
  QUAL4T: kwaliteitszorg in de organisatie
ToI-project 2013
Hoe de kwaliteitscultuur in een organisatie is, speelt hierbij een belangrijke rol. Om de kwaliteitscultuur in het mbo verder te verbeteren is door zeven partners uit zes landen het QUAL4T ( Kwaliteit voor docenten) project opgezet. Lees meer >>
 
 
  NIEUWS UIT HET VELD                         
 
  Nationaal
  Kabinet gaat volwassenen stimuleren om te blijven leren
De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. Volwassenen volgen vooral trainingen die gericht zijn op de huidige functie en werkzaamheden of ze worden in het keurslijf van een voltijdstudent gedwongen. Met de maatregelen in de kabinetsbrief Leven Lang Leren, die nauw aansluiten bij het advies van de commissie-Rinnooy Kan, gaat dit veranderen.
Lees meer >>
 
  Kamerbrief OCW over de arbeidsmarkt
Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken en de verwachtingen voor de langere termijn van vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt.
Lees meer >>
 
  Definitieve vsv-cijfers schooljaar 2012-2013 beschikbaar
Vanaf 28 oktober zijn de definitieve vsv-cijfers over schooljaar 2012-2013 beschikbaar via de VSV-Verkenner en de website Aanval op schooluitval. U kunt de cijfers ook zelf samenstellen via de VSV-Scanner. Een overzicht van de belangrijkste vsv-resultaten vindt u in de factsheet Definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013. Lees meer >>
 
  Onderzoek studiekosten in buitenland versus Nederland
Onlangs is door Webcubes een onderzoek uitgevoerd naar de kosten van een studie in het buitenland in vergelijking met Nederland. Het onderzoek geeft antwoord op verschillende vragen zoals 'wat gaat er in 2015 veranderen aan de studiefinanciering', 'wat is het verschil tussen studeren binnen of buiten de EU' en meer. Lees meer >>
 
  Europees
 
  Barcelona declaration voor meer samenwerking
Zes Europese mbo- en hbo-verenigingen hebben in de ‘Barcelona Declaration’ de bereidheid uitgesproken de onderlinge samenwerking en de samenwerking met de Europese Commissie te versterken. Lees meer >>
 
  The EU’s youth initiatives: focus on education and employment
Although the most promising way of providing opportunities for young people is through restoring growth and employment, specific measures focused on youth are essential. In this context, different EU initiatives have been put in place to improve the learning paths, mobility, and employability of young people. Lees meer >>
 
  European forum apprenticeship,
6 February 2015 Nantes (FR)
The regional council Pays de la Loire in France and his partners invite you to be part in a European event bringing together around 1000 apprentices and their subervising teams. Lees meer >>
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs en Training | mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroeps- onderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.