– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 02 | juni 2014
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl.
NEDERLAND
Resultaten JOB-monitor 2014
JOB heeft mbo-studenten gevraagd naar 21 onderwerpen betreffende hun onderwijs, waaronder stagebegeleiding, studeren met een beperking, lesmateriaal en de behandeling van klachten. Ook is gevraagd om een rapportcijfer te geven voor hun instelling en opleiding. De JOB-monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd.
“Met invoering van het sociaal leenstelsel en de plannen voor beperkte doorstroom naar het hbo in het vooruitzicht wordt een goede (studie)keuze belangrijker dan ooit. Goede begeleiding is dan ook cruciaal”, aldus Michiel Steegers, voorzitter JOB.

17 juni jl. is het rapport met de landelijke resultaten gepresenteerd aan Jet Bussemaker, minister van OCW.
 Lees meer
Portretten professionaliteit LOB in mbo
Hoe staat het met LOB in het mbo? Welke visie op LOB hebben de scholen en hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Hoe ondersteunt het personeelsbeleid het LOB? Welke knelpunten komen de verschillende actoren rond  LOB in het mbo tegen?
Op deze en meer vragen zocht Wil Bom van Euroguidance een antwoord. Zij sprak met verschillende groepen LOB-betrokkenen op vijf mbo-instellingen: ROC Landstede, Summa Laboratorium, ROC Mondriaan, Helicon Opleidingen MBO Nijmegen en ROC van Amsterdam, MBO college West.
 Lees meer
Raamwerk LOB professionals in het onderwijs
Aandacht voor LOB in het onderwijs is er mede dankzij de stimuleringsplannen van de VO-raad en MBO Diensten. Ook op Europees niveau is er in ruime mate aandacht voor LOB. Scholen vormen een visie op LOB, er wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van de eerste- en tweedelijns LOB-professionals. Sturen op de kwaliteit van de professionals is een manier om de kwaliteit van LOB in het onderwijs te vergroten.
Hoe kan daarop gestuurd worden? Over welke competenties dienen LOB-professionals in het onderwijs te beschikken? Een raamwerk als zijnde een referentiekader waarin vastgelegd is welke competenties er nodig zijn voor LOB-professionals in het onderwijs is een van de instrumenten die kan bijdragen.
 Lees meer
Relatie Euroguidance met andere netwerken
Tijdens de ELPGN-meeting in Zagreb, die plaatsvond op 11 en 12 juni jl., presenteerde Nina Ahlroos van het Zweedse Euroguidancecentrum de uitkomsten van een onderzoek naar de relatie van Euroguidance met andere netwerken, zoals ELGPN, Eures, Eurodesk, Europass, Europe Direct, Nationale coördinatiepunten EQF, ENIC-NARIC, Eurydice en Euraxess.
 Lees meer
EUROPA
Loopbaanmat goes international
De door CINOP ontwikkelde loopbaanmat is ook in het buitenland een succes. Euroguidance-collegae in zowel Letland als Estland hebben de loopbaanmat inmiddels vertaald en uitgebracht.
 Lees meer
The review of Europe 2020 - public consultation
The Commission launched on 5 May 2014 a public consultation on the future of Europe 2020. This consultation will be open until 31 October 2014. All interested parties are invited to take part and make their views on Europe 2020 and its future development heard.
 Lees meer
PUBLICATIES
Professionalising Career Education and Guidance (CEG) in various forms and sizes
The publication ‘Professionalising Career Education and Guidance (CEG) in various forms and sizes’ is a supporting tool for career teachers to decide on the appropriate professionalisation (content, form) in their school. The publication describes 3 models or CEG development stages: the subject school, the activating school and the flexible school.

The Dutch version was published by the VO Raad (Dutch Secondary Education Council) in 2011. The translation in English is done by Euroguidance Netherlands/ELGPN.
 Lees meer
Work-based learning: A handbook for policy makers and social partners in ETF partner countries
ETF publiceert handboek Work-based learning voor beleidsmakers en sociale partners in ETF partnerlanden.
 Lees meer
Rapport LOB-kosten en -opbrengsten in balans?
Wat kost het? Wat levert het op én kan het slimmer?
Een casestudy in acht scholen in het voortgezet onderwijs. Terwijl de overheid met het project ‘Stimulering LOB’ van de VO-raad (2009; 2012) scholen aanmoedigt meer en beter werk te maken van LOB, vindt op veel scholen een krimp plaats van beschikbare middelen voor LOB (tijd, geld, inzet). Het kleinere budget op vo-scholen dwingt scholen tot heroriëntatie. Dat geldt ook voor de middelen die voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de school beschikbaar zijn.
 Lees meer
Newsletter International Centre for Guidance Studies (iCeGS)
iCeGS is an applied research centre based within the Faculty of Education, Health and Sciences at the University of Derby with particular interests in career development and employability.
 Lees meer
SEMINARS
International Conference on the Dialogical Self
19-22 augustus 2014, Den Haag
The purpose of the conference is to create a forum for dialogue across the boundaries of specific (sub) disciplines that explores the possibilities and challenges related to the dialogical self. As such, the Eigth  International Conference on the Dialogical Self is open to psychologists and scholars of other social sciences and arts. 
 Lees meer
Eindconferentie NICE - University network for innovation in guidance and councelling in Europe, 3-4 september 2014 Canterbury
NICE - Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe presenteren op 3 en 4 september a.s. hun projectresultaten. 'Innovating Career Guidance and Counselling - Working Together in Europe to Support Youth Employment, Mobility and Social Inclusion' is het thema van deze conferentie.

In het NICE-network zitten 40 hoger onderwijs-instellingen uit 28 Europese landen. Vanuit Nederland maken Saxion Hogeschool, Fontys en de Universiteit van Amsterdam (Annelies van Vianen) deel uit van dit netwerk. Een van de uitkomsten van het project is een handboek, met daarin een beschrijving van rollen en competenties van loopbaanprofessionals.
 Lees meer
NIEUWS UIT HET VELD
Arbeidskansen voor mbo-gediplomeerden
Jaarlijks krijgen zo’n 150.000 mbo-studenten een diploma uitgereikt. Maar biedt dat diploma ook voldoende kans op werk? Dat is maar de vraag. Daarom staat de ‘arbeidsmarktrelevantie’ van mbo-opleidingen al een tijdje hoog op de politieke agenda. Scholen hebben wat dit betreft al een (wettelijk verankerde) zorgplicht. En die wordt volgend jaar nog eens flink aangescherpt. Een vooruitblik op waar scholen straks mee te maken krijgen.
 Lees meer
LOB-aanpak Groenhorst Lelystad
Het loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma van Groenhorst Lelystad is gericht op leerjaar 1 t/m 4. De volgende vier onderdelen staan hierin centraal:
1. zelfkennis: wie ben ik, hoe handel ik, wat kan ik en wat wil ik?;
2. informatie over opleidingen en ervaringen in die opleiding;
3. informatie over werk, ervaringen in dat werk;
4. acties in het keuzeproces: welke keuzes zijn er en welke acties moet ik ondernemen.
 Lees meer
Mogelijke oplossing voor krimp werkgelegenheid voor mbo'ers niveau 2 of 3
Beleidsmakers en opleidingen hebben geen tijd te verliezen, aldus Van Dijk en Van de Pol. Zij zijn het niet eens met de verwachting van het kabinet dat na de crisis de mbo-banen in de techniek en zorg zullen terugkeren.
 Lees meer
TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
5e Policy Review ELGPN Meeting
11-12 juni 2014 Zagreb (Kroatië)
Het ELGPN is het European Lifelong Guidance Policy Network. Een beleidsnetwerk van de lidstaten met als doel de bevordering van de samenwerking en systeemontwikkeling op lidstaatniveau van Lifelong guidance. De huidige projectperiode loopt van 2013-2015. De tweedaagse meeting ging vooral over de borging van de projectresultaten in deze periode, en blikte vooruit op de te nemen stappen na 2015.
 Lees meer
IAEVG webinar: The Evidence-Base in Career Guidance
30 april 2014
This webinar is one of a series of global webinars on topics of benefit to IAEVG members around the world. The first global webinar was jointly organised by IAEVG in co-operation with the ELGPN and ICCDPP. The topic was introduced by Dr. Tristram Hooley (UK). He described current work being undertaken by the European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) to support policy makers to a greater level of understanding of the evidence base in lifelong guidance. He briefly outlined the process undertaken by the ELGPN, highlighted key findings and set out a series of key evidence based principles that should inform lifelong guidance policy and practice.
 Lees meer
Euroguidance Network meeting
7-8 april 2014 - Athene (GR)
Naast de leden van het Euroguidance-netwerk waren ook twee afgevaardigden van de EACEA Europese Commissie aanwezig. Zij informeerden de leden van het Euroguidance-netwerk over de ontwikkelingen op het gebied van loopbaan en mobiliteit in Europa. Ook de verschillende instrumenten voor mobiliteit (waaronder Euroguidance, EQVET, EQF, Europass) stonden op de agenda.
 Lees meer
SOS Network Launching Conference: towards inclusive educations
27 maart 2014 Madrid (ES)
Naast presentaties van een aantal succesvolle projecten kwam een breed spectrum aan doelgroepen en instrumenten aan bod. De conferentie was interessant vanuit het perspectief van guidance van zwakkere en speciale doelgroepen, handvaten voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten voor specifieke groepen en ook volwasseneneducatie en sociale inclusie.
 Lees meer
Internationaal mentoring congres Friesland
20 maart 2014 - Heerenveen
Vanuit onderzoeken is door de jaren heen veel duidelijk geworden over wat wel of niet werkt in mentoring en onder welke voorwaarden. Training van mentoren, zorgvuldige matching, heldere doelen en monitoring van het proces blijken sleutelfactoren te zijn. Opbrengsten en randvoorwaarden van succesvolle mentoring werden tijdens het congres gepresenteerd aan de hand van recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De meerwaarde is er niet alleen voor mentees, maar ook voor mentoren en zelfs de organisatie van waaruit de mentoren deelnemen.
 Lees meer
 
EUROGUIDANCE NEDERLAND
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaan Europees kennispunt’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.

In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 Lees meer
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden