Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Erasmus+ mbo-ve nieuwsbrief nr. 7 | juni 2014
Via deze nieuwsbrief brengt CINOP Erasmus+ u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Tevens is deze nieuwsbrief een podium om uw projectervaring en of resultaten voor het voetlicht te brengen. U kunt uw artikelen onder vermelding van 'Nieuwsbrief Erasmus+ mbo-ve' e-mailen naar erasmusplus@cinop.nl
 
 
  INFORMATIE VAN HET NATIONAAL AGENTSCHAP
 
  Selectie KA1 voor mbo en ve bekend

Gisteren, maandag 30 juni, is de uitslag van KA1 Mobiliteit call 2014 voor mbo- en ve-aanvragen bekendgemaakt. De aanvragende organisaties hebben bericht ontvangen over toekenning, afwijzing of plaatsing op de reservelijst.

Van de 54 mbo-aanvragen ontvangen 52 organisaties subsidie en van de 29 ve-aanvragen ontvangen 12 organisaties subsidie. De uitslag staat ook op onze website. Lees meer >>

 
  Cancellation call Erasmus+ VET Mobility Charter
Begin mei 2014 is de Call for Erasmus+ VET Mobility Charter gepubliceerd met de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag. Deze call is gepubliceerd op de website van de Europese Commissie en op de websites van de Europese Nationale Agentschappen. 26 juni 2014 ontvingen wij echter het bericht van de Europese Commissie dat de Call voor de VET Mobility Charter is gecanceld. Lees meer >>
 
  Beoordelingsproces van KA2 - Strategische Partnerschappen in volle gang
De expertbeoordelingen van de ontvankelijk verklaarde aanvragen voor Strategische Partnerschappen stromen binnen bij het NA. De volgende stap is het valideren van de participerende organisaties, gevolgd door een check of aanvragen Europa-breed niet meerdere keren zijn ingediend (de ‘double funding’ check). Ook ondergaan alle aanvragende private organisaties een check op financiële draagkracht. Naar verwachting zullen in augustus de (voorlopige) uitslagen bekend worden gemaakt. Aanvragers ontvangen hierover persoonlijk bericht. 
 
  Herinnering deadlines interim- en eindrapportage
Nog even de deadlines voor de rapportering vanuit de Mobiliteits- en Partnerschapprojecten voor u op een rijtje. Via lees meer komt u bij het totale overzicht van deadlines van de verschillende actielijnen:

30 juni 2014 :  Interimrapportage Mobiliteitsprojecten Call 2013
(Leonardo da Vinci)

31 juli 2014 :  Eindrapportage Mobiliteitsprojecten Call 2012 
(Leonardo da Vinci)

31 augustus 2014 :  Interimrapportage Partnerschappen Call 2013 
(Leonardo da Vinci – Grundtvig)

30 september 2014 :  Eindrapportage Partnerschappen Call 2012 
(Leonardo da Vinci – Grundtvig).
Lees meer >>
 
  European Area of Skills and Qualifications (EASQ)
Met de European Area of Skills and Qualifications (EASQ) wil de Europese Commissie meer samenhang creëren in de instrumenten voor transparantie en erkenning van mobiliteit in leren en werken, zoals EQF, EQAVET, ECVET en ECTS. Lees meer >>
 
  The ECVET experience
Wilt u uw docenten(teams) en/of praktijkopleiders kennis laten maken met ECVET, EQF en het werken met leeruitkomsten door het ze zelf te laten ervaren? André Huigens en Ronald Kloeg uit het ECVET-expertteam hebben een interactieve training op locatie ontwikkeld en met erg veel succes uitgevoerd. Het Nationaal Coordinatiepunt ECVET gaat deze ervaring herhalen. Lees meer >>
 
  Nieuw: brochure voor promotie EU-studie/stagemogelijkheden voor mbo-studenten 
Een brochure met informatie over Europese stage/studiemogelijkheden voor mbo-studenten. Tevens zijn er, naast de aankondiging van de wedstrijd voor het beste stageverslag 2014, ervaringsverhalen van studenten opgenomen die eerder met een Leonardo da Vinci-beurs op stage zijn geweest. 
Deze brochures zijn gratis op te vragen.  Lees meer >>
 
  Wedstrijden ervaringsverhalen mbo-studenten en professionals in het mbo
Dit jaar is het voor uw studenten de laatste kans om de Leonardo da Vinci IVT Mobility Award in de wacht te slepen. Via de website, een poster en een brochure wordt deze wedstrijd gepromoot.
Naast het winnen van deze befaamde Mobility Award zijn er ook verschillende geldprijzen te winnen.
Breng uw organisatie en internationale activiteiten voor het voetlicht en wijs uw studenten op deze wedstrijd. Lees meer >> 

Professionals uit het mbo, die hebben deelgenomen aan een VETPro-project, kunnen meedingen naar de Leonardo da Vinci VETPro Mobility Award. Ook voor hen is het de laatste mogelijkheid om een Leonardo da Vinci Mobility Award in de wacht te slepen. Lees meer >>
 
  Poster voor promotie wedstrijd stageverhalen van mbo-studenten 
Posters voor mbo-instellingen die de wedstrijd onder de aandacht van studenten willen brengen die met een Leonardo da Vinci-beurs  in 2013-2014 op stage zijn geweest of een studie in het buitenland hebben gevolgd. Lees meer >>
 
 
  Nieuwe collega: Marieke Hanekamp
Per 1 maart ben ik als consultant werkzaam bij CINOP Erasmus+. Daarvoor heb ik ruim drie jaar als consultant bij de adviespoot van CINOP gewerkt. In die rol heb ik mij voornamelijk beziggehouden met projecten op het gebied van volwasseneneducatie (zowel NT1 als NT2) en leesbevordering. Daarnaast heb ik ervaring opgedaan met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld naar de opbrengsten van deelname aan een taalcursus voor de lerende. Bij het NA zal ik mijn kennis, vaardigheden en taalkundige achtergrond voornamelijk inzetten voor het ve-veld. Daarnaast ben ik betrokken bij het in beeld brengen van de impact van projecten. Neemt u gerust contact met mij op met vragen over bovenstaande!
 
 
  Nieuwe collega: Gonnie van der Eerden
Sinds 16 juni ben ik als consultant aan het werk bij CINOP Erasmus+. Als student heb ik in 2007 zelf via het (oude) Erasmus-programma een half jaar in Italië kunnen studeren. Dit was een fantastische ervaring. De afgelopen 4 jaar heb ik als projectleider bij NJR en Critical Mass meerdere projecten voor jongeren geleid. Een voorbeeld daarvan is Expeditie VRIEND&VIJAND, dat als doel heeft de sociale veiligheid op mbo- en vo-scholen te verbeteren. Zowel de studenten als docenten en schoolleiding kregen een actieve rol hierin. Voor het project ‘Ik Ben Geweldig’ stimuleerde ik jongeren om iets te organiseren voor een ander. Hiervoor konden zij subsidie aanvragen en ondersteuning in de uitvoer krijgen. Verbindingen leggen, mensen betrekken bij beleidsveranderingen en samenwerkingen tot stand brengen vind ik erg belangrijk. Ik kijk er naar uit samen met mijn collega’s van het NA bij te dragen aan het bereiken van de doelen van het Erasmus+ programma.
 
  Overeenkomst Erasmus+ met Turkije en FYROM

Turkije: Turkije heeft op 19 mei 2014 de overeenkomst Erasmus+ ondertekend. Deze overeenkomst is aangenomen door de Raad van Ministers op 16 juni 2014 en is gepubliceerd in het publicatieblad van de EU.

FYROM: de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft de overeenkomst Erasmus+ ondertekend op 26 mei 2014. FYROM is daardoor dus officieel een programmaland, met alle daarmee gepaard gaande rechten en plichten.

 
  Erasmus+ ook in Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro 

On 19 June 2014, Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro respectively signed an Agreement establishing their partial participation in 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and sport (2014-2020). Lees meer >>

 
 
  EVENEMENTEN
 
  Agenda
 
  Vooraankondiging: Co-creatiebijeenkomst KIS 2020 Deel 3, 2 oktober 2014
De KIS 2020, het instrument voor inbedding van internationalisering in de strategie van de onderwijsinstelling, wordt uitgebreid. Deel 3 focust op internationalisering als katalysator voor onderwijsinnovatie. Heeft u interesse dan kunt u alvast een e-mail sturen. Lees meer >>
 
  Financiële workshop Transfer of Innovation Call 2013, 7 oktober 2014
Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor projectleiders van Transfer of Innovation-projecten van de Call 2013. Deelnemers krijgen extra informatie over de administratie, de bewijsvoering en de financiële rapportage van hun ToI-project. Lees meer >>
 
  Financiële workshop Transfer of Innovation Call 2012, 9 oktober 2014
Deze workshop is uitsluitend bedoeld voor projectleiders van Transfer of Innovation-projecten van de Call 2012. Deelnemers krijgen extra informatie over de administratie, de bewijsvoering en de financiële rapportage van hun ToI-project. Lees meer >>
 
  Mobility Tool gebruikerstraining, 29 oktober 2014 / 4 november 2014
De Mobility Tool is de Europese database voor registratie van mobiliteiten en rapportages van Erasmus+. Als je een Erasmus+ project toegekend hebt gekregen in Call 2014 (KA1 en KA2), ben je verplicht hiermee te werken. Training in het toepassen van de Mobility Tool is dus niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk. Noteer daarom a.u.b. één van de data in uw agenda. Dezelfde training worden op twee momenten aangegeven: woensdag 29 oktober 2014 en dinsdag 4 november 2014. Indien u een project toegekend heeft gekregen of gaat krijgen, zult u hier nog een uitnodiging voor krijgen. De training zal in de middag plaatsvinden, exacte tijd en plaats volgen later. Deze training is alleen bedoeld voor toegekende projecten Call 2014.
 
  Terugblik
 
  Seminar Hidden competences, 11 juni 2014 Finland
Op 11 juni werd het programma Erasmus+ officieel gelanceerd in Finland. Deze feestelijke gebeurtenis werd gecombineerd met de conferentie ‘Hidden Competences. Do we recognise the full impact of learning mobility on our societies and working life?’ Tijdens deze conferentie werd ingegaan op het onderzoek dat het Centre for International Mobility (CIMO) in samenwerking met Demos Helsinki heeft verricht. Lees meer >>
 
  Conferentie European Area for Skills and Qualifications, 17 juni 2014 Brussel 
Samenhang tussen instrumenten voor transparantie en erkenning van mobiliteit in leren en werken stond tijdens deze conferentie centraal. Topics als relevantie, doel, het verwachtingspatroon, het erkennen van het non-formeel en informeel leren passeerden de revue. Beleidsmakers, experts, sociale partners en andere betrokkenen van deze instrumenten waren hierbij aanwezig. Lees meer >>
 
  'Internationalisation strategies in VET, an opportunity to exchange and learn from other VET-institutes', Helsinki 15-18 juni 2014 - Finland
De Nationale Agentschappen van Finland, Hongarije en Nederland hebben voor een aantal scholen voor middelbaar beroepsonderwijs in de genoemde landen een training in Helsinki georganiseerd. Het doel van deze training was het geven van handvaten aan de scholen bij het formuleren van een internationale strategie voor de eigen organisatie. Lees meer >>
 
  Monitoringsbijeenkomst Partnerschappen in het mbo en de ve, 10 juni 2014
Een gezamenlijke monitoringsbijeenkomst Leonardo da Vinci Partnerschappen
en Grundtvig Lerende Partnerschappen. Ruim 50 deelnemers waren aanwezig tijdens deze gecombineerde monitoringsbijeenkomst die plaatsvond in Utrecht. Centraal stonden de lopende partnerschappen van beide actielijnen van de Calls 2012 en 2013. Lees meer >>
 
 
  PLATFORM VOOR PROJECTEN
 
 
  VETPro studiereis: Publiek-privaat organiseren in Oostenrijk
Het Platform Bèta Techniek en ROC Noorderpoort organiseerden begin april 2014 een VETPro-studiereis naar Oostenrijk. Doel was het uitwisselen van ideeën en ervaringen omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden. Lees meer >>
 
 
  Profiteren studenten met specifieke scholings-beperkingen van adaptieve leerprogramma's?
Het aanpassen van leerinhouden en leermethoden aan de specifieke eisen van groepen en individuen is voor het onderwijs een voortdurende uitdaging. In project GOLD zijn deelnemers van verschillende beroepsopleidingen en trainingen voor mensen met specifieke leerbeperkingen samengebracht om de mogelijke voordelen van het programma SlimStampen te onderzoeken. Lees meer >>
 
 
  STC-Group werft stageplaatsen bij bedrijven met folder
Een stage biedt de studenten de kans om het echte beroepsleven te ervaren en geeft hen de mogelijkheid om hun theoretische kennis in de praktijk te brengen. De STC-Group helpt hen op weg naar het vinden van een stageplaats. Met een wervelende folder benadert STC-Group bedrijven voor de werving van stageplaatsen. Lees meer >>
 
 
  NIEUWS
 
  Nationaal
 
  Het mbo wordt opnieuw ingrijpend hervormd
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat opnieuw op de schop. De opleiding moet innovatiever, kleinschaliger en regionaler worden, aldus minister Jet Bussemaker. Het mbo is nu met vier opleidingsniveaus en een half miljoen studenten een containerbegrip geworden. Bussemaker wil de bestaande mbo-instellingen differentiëren en studenten meer uitdaging bieden. Om dit vervolgens zichtbaar te maken wil ze de vier niveaus anders benoemen. Lees meer >>
 
  Workshop Online kennisdeling en internationalisering | eTwinning
Een bijeenkomst voor alle docenten uit het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die meer over de nieuwste trends op het gebied van online kennisdeling en internationalisering binnen het onderwijs willen weten. Lees meer >>
 
  Europees
 
  Work-based learning: A handbook for policy makers and social partners in ETF partner countries

This handbook has been written to help policy makers and social partners – organisations that represent employers and employees – to understand some of the ways in which learning in the workplace can be encouraged and how its quality can be improved. It is also intended to help them to understand some of the ways that such learning can be organised in a structured way so that it benefits learners, enterprises and employees, and so that it provides wider benefits for the labour market and the economy as a whole. Lees meer >>

 
  EPALE website voor volwasseneneducatie gelanceerd
EPALE is een centraal Europees online platform met informatie over volwasseneneducatie (ve). Het initiatief wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het is de nieuwste stap in de voortdurende ontwikkeling naar een nog betere kwaliteit van het onderwijsaanbod voor volwassenen in Europa. Lees meer >>
 
  Cedefop briefing note: The hidden potential of level 5 qualifications
EQF level 5 qualifications appeal to learners as they open up prospects on several fronts – immediate employment, career advancement, and further learning. At the same time, their focus on advanced technical and managerial skills makes them valuable to employers. Lees meer >>
 
 
  Fijne zomer
Het team van Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve wenst u een hele fijne zomer toe. Ook tijdens de zomerperiode zijn wij bereikbaar, zoals u van ons gewend bent.
 
 
Nationaal Agentschap Erasmus+
Onderwijs en Training | mbo-ve
Postbus 1585
5200 BP's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 680 0762
erasmusplus@cinop.nl
www.erasmusplusmbo.nl
www.erasmusplusve.nl
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin
 
  CINOP, Nuffic, Europees Platform en Nederlands Jeugdinstituut voeren als Nationale Agentschappen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ uit. CINOP Erasmus+ voert onder deze vlag als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid, internationale programma's uit voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.