– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
EQAVET NL
Nieuwsbrief # 01 | mei 2015
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl
  
NIEUWS

Digitale publicatie: professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo
 
Goede studie- en loopbaanbegeleiding is een voorwaarde om te kunnen anticiperen op de steeds veranderende arbeidsmarkt en maatschappij. Studenten moeten flexibel genoeg zijn om hierop te kunnen anticiperen. In de digitale publicatie 'professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo' leest u hoe een viertal mbo-instellingen de professionaliteit van loopbaanbegeleiding vormgeven, en welke aanbevelingen daaruit volgen voor scholen, leraren, opleiders en de overheid.
 Lees meer
Evidence Base on Lifelong Guidance
Een overzicht van bestaand internationaal onderzoek over de impact van loopbaanbegeleiding, inclusief de opbrengsten van begeleiding op het terrein van onderwijs, werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Het overzicht is gemaakt door Tristram Hooley (professor of Career Education and Head of iCeGS).
 Lees meer
Inzet van ICT bij LOB in het onderwijs in Europa
Euroguidance Nederland voerde een kleinschalig onderzoek uit naar het gebruik van ICT bij loopbaanbegeleiding in het onderwijs in Europa. Dit in navolging van de discussie tijdens de ELPN-bijeenkomst in Rome, die eind vorig jaar plaatsvond, over inzet van ICT bij LOB. Euroguidance Nederland heeft tevens een kleinschalige verkenning gedaan naar voorbeelden uit verschillende Europese landen. Lees meer over onder andere de opbrengsten van deze verkenning en hoe in andere landen ICT een rol heeft bij loopbaanbegeleiding.
 Lees meer
Thema Erasmus+: 'Uitval van jongeren in het onderwijs of samenleving'
(Dreigende) uitval van jongeren in onderwijs, arbeidsmarkt of maatschappij is benoemd als een van de thema’s voor de beleidsrijke invulling van het programma Erasmus+. Het programma Erasmus+ ondersteunt met Europese projecten de terugdringing van uitval van jongeren in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Lees meer over de Nederlandse en Europese beleidsondersteunende informatie en projecten die over dit thema zijn opgezet.
 Lees meer
Op koers met aanpak terugbrengen aantal voortijdig schoolverlaters
Bestrijden van schooluitval betekent het tegengaan van maatschappelijke uitval. Jongeren met een startkwalificatie zijn later minder vaak werkloos en maken minder gebruik van zorg dan mensen zonder startkwalificatie. Jongeren gaan de arbeidsmarkt en samenleving met meer zekerheid tegemoet met een startkwalificatie op zak.
 Lees meer
Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie
Minister Bussemaker schreef een brief aan de Tweede Kamer over het creëren van extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie die tot de doelgroepen van het mbo behoren. Het kabinet investeert de komende jaren fors in de kwaliteit van het onderwijs. Eén van de speerpunten is goede loopbaanoriëntatie. De kamerbrief bevat ook een overzicht van reeds bestaande goede voorbeelden.
 Lees meer
Lecture Career developing: looking back, moving forward
Professor Tony Watts, international policy consultant on career guidance and career development, based in Cambridge, England, gaf een lezing bij de ICeGS, alvorens met pensioen te gaan. In deze lezing blikte hij terug op loopbaanontwikkeling in de afgelopen 50 jaar en gaf hij een vooruitblik naar wat mogelijk is in de toekomst. Ook waren er positieve woorden over de aanzienlijke verbeteringen in loopbaanontwikkeling waarvan hij getuige is geweest en waar hij zelf bij betrokken was.
 Lees meer
ACT toolkit voor LOB
De ACT toolkit bestaat uit een aantal innovatieve tools voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De toolkit is ontwikkeld door Albert de Folter en Tom Luken. De toolkit ´ACT in LOB´ bestaat uit 25 instrumenten die op verschillende manieren ingezet kunnen worden om het studiekeuzeproces van leerlingen en studenten te ondersteunen. De tools bieden geruststelling en ondersteuning bij de studiekeuze en hebben tot doel bij te dragen aan flexibiliteit en richting voor de verdere ontwikkeling van de loopbaan. 
 Lees meer

PUBLICATIES

Rapport: Teachers and Careers
Tristram Hooley, AG Watts en David Andrews hebben voor Teach First het rapport ‘Teachers and Careers: The Role Of School Teachers in Delivering Career and Employability Learning’ uitgebracht. Het rapport gaat in op de rol van leraren en beschrijft een breed scala aan activiteiten in het kader van loopbaanbegeleiding, zoals ondersteuning van jonge mensen om na te denken over hun toekomst, de vaardigheden die ze nodig hebben, tot het maken van succesvolle overgangen.  
 Lees meer
Proefschrift: 'Hoe mbo-studenten de transitie naar werken maken: een persoon-in-context benadering'
Welke mbo-studenten vinden na hun opleiding makkelijk werk en welke hebben daar meer moeite mee?
Deze vraag stond centraal in het proefschrift van Pieter Baay. Binnen het School2Work-project van de Universiteit Utrecht volgde Pieter Baay drie jaar lang ruim 2.000 mbo'ers in hun overgang van opleiding naar arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat zoekgedrag en arbeidsmarktsucces voor een belangrijk deel afhangen van zowel mbo'ers zelf als van hun sociale omgeving.
 Lees meer
Working paper: Het waarderen van diversiteit: een leidraad voor de arbeidsmarkt integratie van migranten
Vanwege het dalende arbeidsaanbod en de te verwachte tekorten, als de bevolking vergrijst, is het niet alleen nodig om meer autochtone bevolkingsgroepen in de beroepsbevolking, maar ook de economische migratie aan te moedigen om tekorten aan bepaalde vaardigheden aan te pakken. Lees meer hierover in de door Cedefop uitgebrachte working paper 'Valuing diversity: guidance for labour market integration of migrants'.
 Lees meer
Rapport: Het verhogen van de waarde van de leeftijd: begeleiding in leeftijdsfasebewust personeelsmanagement
Oudere werknemers zijn van grote waarde voor organisaties en de economie vanwege hun opgebouwde ervaring, vaardigheden en kennis. Het rapport biedt inzicht over hoe activiteiten voor begeleiding op de werkplek van ouderen ontwikkeld kunnen worden. Lees meer hierover in de door Cedefop uitgebrachte research paper 'Increasing the value of age'.
 Lees meer
Het loopbaanbegeleidingssysteem in Denemarken
Voorzieningen voor loopbaanbegeleiding van jongeren heeft hoge prioriteit in Denemarken. Het Euroguidance centrum in Denemarken gaf in 2014 een publicatie uit met onder meer informatie over:
  • feiten en cijfers (bevolking, jongeren, werkelozen);
  • de belangrijkste elementen van het Deense loopbaanbegeleidingssysteem;
  • informatie over regionale en nationale loopbaanbegeleidingscentra en begeleiding in de verschillende onderwijssectoren en de volwasseneneducatie met ervaringsverhalen.
 Lees meer
Nordic/Baltic publication: 'Open the door to the world'
De publicatie gaat over de rol van begeleiding bij internationale mobiliteit. Een uitgave van de Euroguidance centra uit Denemarken, Estland, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Zweden. Met deze publicatie willen ze bijdragen aan het debat over de voordelen en uitdagingen die de mobiliteit binnen het Europese programma Erasmus+ biedt voor loopbaanbegeleiders.  
 Lees meer
NVL/ELGPN Concept Note: A Nordic perspective on Career Competencies and Guidance
Een perspectief op loopbaancompetenties en begeleiding van Noordse landen (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden). Met onder meer aandacht voor wat loopbaancompetenties zijn en hoe deze ontwikkeld zijn, voorbeelden, aanbevelingen en methoden. 
 Lees meer
Internationale nieuwsberichten over loopbaanbegeleiding
NCGE, het Ierse national Center for guidance in education en het national Institute for Career Education and Counselling brachten onlangs een nieuwsbrief uit met interessante artikelen over loopbaanbegeleiding.
 Lees meer

BIJEENKOMSTEN

School2Work slotsymposium: Wat helpt mbo-studenten bij de overgang van school naar werk?
12 mei 2015 - Utrecht
Welke rol hebben studenten, werkgevers en andere sociale contacten bij het creëren van een soepele overgang van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt? Een belangrijke vraag in de maatschappij, politiek én wetenschap. Daarom werd in het School2Work onderzoek van de Universiteit Utrecht onderzocht hoe verschillen in de vroege loopbaan van mbo-studenten verklaard kunnen worden.

Het School2Work onderzoek wordt afgesloten met een symposium op 12 mei 2015 in het Academiegebouw in Utrecht voor beleidsmakers, kenniswerkers en alle andere betrokkenen in het (middelbaar beroeps)onderwijs.
 Lees meer
Eindconferentie Roads to Recognition
21 mei 2015 - Groningen
Een Grundtvigproject waarin gewerkt is aan de ontwikkeling van methoden en technieken om behaalde competenties en vaardigheden tijdens vrijwilligerswerk vast te leggen middels een Europass Certificaat voor vrijwilligers. Tijdens de conferentie is er voldoende tijd om te netwerken, te horen hoe andere organisaties omgaan met erkenning van competenties of hoe verschillende organisaties werken met het Europass Certificaat voor Vrijwilligers. 
 Lees meer
Masterclass social entrepreneurship
1 juni 2015 - Leeuwarden
SESAME is een Europees samenwerkingsproject van de Friese mbo- en hbo-instellingen en bedrijfsleven met zes EU-partners uit beroepsonderwijs, overheid en ondernemingen. SESAME-partners ontwikkelen innovatieve producten en organiseren activiteiten om sociaal ondernemend handelen en mindset te ontwikkelen onder jongeren. MentorProgramma Friesland en Inqubator Leeuwarden zijn partners in dit Strategische Partnerschap van Erasmus+.   
 Lees meer
Study visit: 'Guidance in France, structures and tools'
8 juni 2015 - Parijs (FR)
Het Euroguidance centrum in Frankrijk organiseert een studiebezoek voor loopbaanbegeleiders en andere professionals die zijn geinteresseerd in loopbaanbegeleiding. De complexiteit van het Franse loopbaanbegeleidingssysteem staat tijdens het studiebezoek centraal.
 Lees meer
Euroguidance Cross Border seminar
9 juni 2015 - Retz (AU)
Het doel van dit inmiddels 10e CBS is het delen van de voordelen van samenwerking, overeenkomsten, ervaringen met deelnemers uit verschillende landen en contexten. Welke grenzen zijn er in loopbaanbegeleiding en wat kunnen we erover leren? Dit is een van de vele vragen die tijdens het seminar centraal staan.
 Lees meer
Conferentie 'van onderwijs naar werk' - arbeidsmarkt 2.0
11 juni 2015 - Amersfoort
Door automatisering en robotisering verandert de arbeidsmarkt in rap tempo. Hoogopgeleide jongeren werken vaker onder hun niveau. Vooral banen in het midden staan onder druk. Op zoek naar inspiratie voor úw aanpak? De volgende vragen staat tijdens de conferentie centraal: Wat betekent dit voor de generatie jongeren die nu op school zitten? Vinden zij straks nog wel een baan? Hoe zien zij hun loopbaan mogelijkheden en hoe bereiden ze zich daarop voor? Hoe kunnen onderwijsinstellingen en gemeenten hier de komende jaren op inspelen?
 Lees meer

 TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN

Expertmeeting studie- en loopbaanbegeleiding migrantenjongeren
1 april 2015
Zo’n 22 wetenschappers, leerlingen, docenten, onderwijsvertegenwoordigers, organisaties die specifieke begeleiding bieden en de overheid namen deel aan de expertmeeting die plaatsvond bij de SER. De centrale vraag 'Is de geboden studie- en loopbaanbegeleiding in het Nederlandse onderwijssysteem voldoende afgestemd op de behoeften van jongeren met een niet-westerse achtergrond?' stond tijdens deze meeting centraal. Lees meer in het rapport 'Maak baan voor een nieuwe generatie', uitgebracht door de SER in 2013.
 Lees meer
Webinar: how can Ethics in guidance respond to the challenges created by information and communication technology?
In dit webinar ging Prof Sampson in op ethische aspecten van career guidance. Eén aspect is sociale rechtvaardigheid: niet iedereen heeft de beschikking over digitale middelen, of de vaardigheid om daarmee om te gaan. Ook is digitale dienstverlening niet geschikt voor iedereen, denk aan mensen met psychische problemen. U kunt dit webinar alsnog bekijken.
 Lees meer
Tweedaags studiebezoek met Bulgaarse en Griekse deelnemers
17-18 december 2014
Net voor de jaarwisseling ontving Euroguidance Nederland in Den Bosch een delegatie van vijf Griekse en zeven Bulgaarse deelnemers voor een tweedaags studiebezoek. De Griekse deelnemers waren afkomstig van EOPPEP, de nationale organisatie voor certificering van kwalificaties en loopbaanbegeleiding. De Bulgaarse deelnemers waren loopbaanbegeleiders die aangewezen zijn  als ambassadeurs vanuit het Bulgaarse Human Resource Development Centre, dat onder meer het Euroguidance programma uitvoert. De gegeven presentaties over Connecting EQF-ECVET-validation in NL, VPL, working with values in career guidance en Career Guidance in the Netherlands zijn te downloaden via de website.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren. In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 Lees meer
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden